Categories
Điểm Tin AI

71% các nhà tuyển dụng có thể bị lạc hậu trong cuộc đua của AI tạo sinh

Một năm sau khi ChatGPT ra mắt, khoảng 71% nhà tuyển dụng vẫn đối mặt với thách thức do thiếu chuyên môn nội bộ về cách sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI).

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Rachel Wells, “71% Of Employers May Be Left Behind in the Generative AI Race“, Forbes, 24/11/2023.
Ảnh minh họa. Nguồn: GETTY

Trong báo cáo Chỉ số Kỹ năng (Skills Index) 2023 từ BTG, điều tra về trí tuệ nhân tạo (AI) và tích hợp AI trong môi trường công việc đã tiết lộ những con số đáng chú ý. Khoa học dữ liệu, trí tuệ nhân tạo và học máy vẫn là những kỹ năng được săn đón, với nhu cầu về khoa học dữ liệu và học máy tăng hơn 100% so với những năm trước đó. Sự gia tăng này được dự kiến sẽ duy trì trong vài năm tới khi các công cụ AI tiếp tục được triển khai sau sự xuất hiện của chat GPT trên thị trường.

Mặc dù nhu cầu cao, nhưng một năm sau khi ChatGPT ra mắt, khoảng 71% nhà tuyển dụng vẫn đối mặt với thách thức do thiếu chuyên môn nội bộ về cách sử dụng hiệu quả trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là AI tạo sinh (Generative AI), trong quy trình làm việc phi kỹ thuật.

Báo cáo nêu lên những thách thức cốt lõi bao gồm sự mơ hồ về quy định AI, hiểu biết hạn chế trong các nhóm lãnh đạo, lo ngại về bảo vệ và an ninh dữ liệu, cùng với các vấn đề quan trọng khác và sự thiếu hiểu biết về cách áp dụng AI một cách hiệu quả nhất. Điều này gây ra khó khăn đáng kể trong việc tích hợp AI và có thể làm chậm tiến trình của việc tăng trưởng nền kinh tế theo dự đoán của Diễn đàn Kinh tế Thế giới.

Để giải quyết khoảng cách kiến thức nội bộ này, các bước cần được thực hiện bao gồm: nâng cao nhận thức về AI, hợp tác với các chuyên gia tư vấn AI, quản lý thay đổi AI và nhóm tập trung AI, cùng việc đào tạo rộng rãi ở mọi cấp độ, từ lãnh đạo đến nhân viên mới.

Việc tích hợp AI không chỉ là xu hướng mà còn là một nhu cầu cấp bách, và thông qua những nỗ lực kiên trì, việc sử dụng AI tạo sinh có thể trở thành thành phần bình thường trong công việc hàng ngày, giúp tăng cường sáng tạo và cải thiện sức khỏe tinh thần cho nhân viên.

Bản tóm tắt tiếng Anh

The 2023 Skills Index report by BTG sheds light on the prevalent demand for artificial intelligence (AI) skills in today’s professional landscape. Data science, AI, and machine learning remain highly sought-after, surpassing previous years’ demand by over 100%. This trend is expected to persist due to the ongoing rollout of AI tools, notably after the market emergence of Chat GPT in November 2022.

Despite the soaring demand, approximately 71% of employers, one year after ChatGPT’s launch, grapple with internal expertise deficiencies regarding efficient integration of AI, specifically generative AI, into non-technical workflows.

The report underscores several core challenges hindering effective AI implementation: ambiguity regarding AI regulations, limited understanding among senior leadership, concerns about data security and protection, prioritization of other pressing matters, and a lack of clarity on optimal application areas. These hurdles pose a significant barrier to AI integration, potentially impeding the World Economic Forum’s predicted economic boost of up to $14.4 trillion through generative AI.

To bridge this internal knowledge gap, proposed solutions include enhancing AI awareness among key stakeholders, collaborating with external AI consultants specializing in ethics, regulations, and security, implementing AI change management strategies, conducting AI focus groups, and offering comprehensive training across all organizational levels.

The seamless integration of AI is not merely a trend but an urgent necessity. Through persistent efforts, training, and strategic implementation, generative AI could become a commonplace tool in everyday work routines, fostering creativity, and improving employees’ mental well-being.