Categories
Điểm Tin AI

64% nhân viên đã ghi nhận công việc từ AI tạo sinh là thành quả của họ

Khảo sát trên hơn 14,000 người lao động toàn cầu đã phát hiện ra rằng hơn một phần tư trong số họ sử dụng AI tạo sinh mà không có sự chấp thuận chính thức từ nhà quản lý. Mặc dù có hay không có sự giám sát, số lượng người sử dụng công nghệ này có thể tiếp tục tăng lên.

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Vala Afshar, “64% of workers have passed off generative AI work as their own“, ZDNet, 22/11/2023.

Theo nghiên cứu mới từ Salesforce, AI tạo sinh (Generative AI) đang được sử dụng tại nơi làm việc mà không có sự đào tạo, hướng dẫn hoặc sự phê duyệt từ nhà quản lý. Khảo sát trên hơn 14,000 người lao động toàn cầu đã phát hiện ra rằng hơn một phần tư trong số họ sử dụng AI tạo sinh mà không có sự chấp thuận chính thức từ nhà quản lý. Mặc dù có hay không có sự giám sát, số lượng người sử dụng công nghệ này có thể tiếp tục tăng lên.

Cuộc nghiên cứu đã xác định 3 trường hợp sử dụng của AI tạo sinh, bao gồm việc chỉ sử dụng các công cụ được phê duyệt, không sử dụng dữ liệu mật của công ty hoặc thông tin cá nhân khách hàng. Đồng thời, nghiên cứu cũng nhấn mạnh việc chỉ sử dụng các công cụ AI tạo sinh đã được xác minh độ chính xác.

Tuy nhiên, điều đáng lo ngại là 7 trên 10 người lao động trên toàn cầu chưa được đào tạo về cách sử dụng AI tạo sinh một cách an toàn và có đạo đức. Chính sách sử dụng AI tạo sinh cũng không được xác định rõ ràng trong các ngành công nghiệp, chỉ có khoảng 15% các ngành có chính sách định nghĩa rõ ràng cho việc sử dụng này.

Mặc dù vấn đề về việc sử dụng AI tạo sinh còn đang được cân nhắc, nghiên cứu cũng chỉ ra rằng công nghệ này mang lại nhiều lợi ích. Có 71% người lao động tin rằng AI tạo sinh giúp tăng năng suất làm việc, và gần 6/10 nhân viên cảm thấy công nghệ này thúc đẩy sự tham gia trong công việc. Điều này thể hiện tiềm năng của việc sử dụng AI tạo sinh trong môi trường làm việc, mặc dù việc áp dụng an toàn và có đạo đức vẫn đòi hỏi sự quan tâm và phối hợp từ các cấp quản lý trong doanh nghiệp.

Bản tóm tắt tiếng Anh

Recent research conducted by Salesforce highlights a notable trend in the workplace—users of Generative AI technology often leverage it without formal training, guidance, or employer approval. The study, encompassing over 14,000 global workers across diverse sectors, reveals that more than a quarter of these professionals utilize Generative AI without official consent, indicating a potential upward trajectory in its adoption irrespective of oversight.

The research outlines three pivotal safe-use cases for Generative AI, emphasizing the necessity to employ solely company-approved tools, abstain from using proprietary or customer-confidential data in AI prompts, and underscore the importance of validation for accuracy in utilized AI tools.

However, the study raises concerns about a lack of proper training in safe and ethical usage of Generative AI, with a significant 70% of global workers reporting a dearth of such guidance. Moreover, industry-wide policies for the technology remain underdeveloped, with only about 15% of industries possessing well-defined guidelines for its application.

Despite these challenges, the research underscores the substantial benefits of Generative AI in enhancing workplace productivity and engagement. A considerable 71% of the workforce acknowledges its role in augmenting productivity, while nearly 60% express heightened engagement due to its utilization. Nonetheless, optimizing the ethical and secure application of Generative AI calls for concerted efforts from managerial entities and employers to institute comprehensive guidelines and training protocols.