Categories
Điểm Tin AI

Tiềm năng định hình tương lai của lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh của GPT-4

GPT-4 đã thể hiện tiềm năng trong việc tư vấn y tế, mở ra triển vọng cho sự đổi mới trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.