Categories
Điểm Tin AI

Chính phủ Mỹ tiết lộ lộ trình AI đầu tiên cho An ninh mạng

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng Mạng (CISA) đã công bố lộ trình đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) theo Lệnh hành chính của Tổng thống Biden với mục đích thúc đẩy tiêu chuẩn an toàn AI trên toàn cầu.

Bản tin được tóm tắt Anh-Việt bởi nền tảng tạo trợ lý AI – KamiMind.

Nguồn: Alessandro Mascellino, “US Government Unveils First AI Roadmap for Cybersecurity“, Infosecurity Magazine, 15/11/2023

Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ, Cơ quan An ninh Mạng và Cơ sở hạ tầng Mạng (CISA) đã công bố lộ trình đầu tiên về trí tuệ nhân tạo (AI) theo Lệnh hành chính của Tổng thống Biden với mục đích thúc đẩy tiêu chuẩn an toàn AI trên toàn cầu. Lộ trình bao gồm năm nỗ lực chiến lược nhằm hướng dẫn các sáng kiến và mô tả phương pháp tiếp cận của CISA đối với AI trong an ninh mạng. Những nỗ lực này bao gồm việc sử dụng AI để hỗ trợ sứ mệnh của CISA, đảm bảo hệ thống AI, bảo vệ cơ sở hạ tầng khỏi việc sử dụng AI độc hại, hợp tác về các nỗ lực AI quan trọng và mở rộng chuyên môn về AI trong lực lượng lao động. CISA đã mời các bên liên quan và công chúng khám phá lộ trình này để hiểu về tầm nhìn chiến lược của họ đối với AI và an ninh mạng.

Bản tóm tắt tiếng Anh

The US Department of Homeland Security’s Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) has released its first roadmap for artificial intelligence (AI) in line with President Biden’s Executive Order to promote AI safety standards globally. The roadmap includes five strategic efforts aimed at guiding initiatives and outlining CISA’s responsible approach to AI in cybersecurity. These efforts involve using AI to support CISA’s mission, assuring AI systems, protecting infrastructure from malicious AI use, collaborating on key AI efforts, and expanding AI expertise in the workforce. CISA has invited stakeholders and the public to explore this roadmap to understand their strategic vision for AI and cybersecurity.